بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل  در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به موجب بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرهای بیمه شده باشد .متصدی حمل بر اساس بارنامه صادر شده مسئول و متعهد است که باری را که از فرستنده تحویل گرفته از نقطه الف به نقطه ب ببرد و سالم تحویل گیرنده دهد حال اگر در بین مسیر بدلیل وقوع حادثه خسارتی به بار وارد شود به استناد قانون از جمله مواد 386 الی 388 قانون تجارت و همچنین ماده 328 قانون مدنی مسئول بوده و باید جبران خسارت کند . بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل جبران کننده خسارت هایی است که در چهارچوب مسئولیت متصدی حمل و قرارداد فیمابین بوده باشد. در این بیمه نامه یک قرارداد بین شرکت بیمه و موسسه حمل منعقد میشود و موسسه حمل در دوره های زمانی مشخص لیست تمام بارنامه های صادر شده خود را به همراه حق بیمه مربوطه بصورت الکترونیکی برای شرکت بیمه ارسال میکند

 خطرهای بیمه شده در بیمه مسئولیت متصدی حمل : 

1- تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شی ثابت

2- پرتاب شدن محموله از روی وسیله نقلیه

3- آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه

4- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه به استثنا جعل اسناد

5- هزینه های لازم و متعارف برای تجارت کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آنها در تعهد بیمه گر باشد

6- هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه شده پرداخت شده باشد

نکته : حداکثر تعهد بیمه گر در مورد بندهای 5 و 6 از 20% تعهد بیمه گر تجاوز نخواهد کرد

 شروع و پایان تعهد شرکت بیمه برای هر حمل :

 

پوشش بیمه پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدا و صدور بارنامه (هرکدام موخر باشد ) آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه پایان می یابد . لیکن در صورت توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی امکان اضافه کردن پوشش تخلیه و بارگیری در قرارداد وجود دارد .

 

استثنائات بیمه مسئولیت متصدی حمل داخلی :

 

1- جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار شامل کارکنان و نمایندگان وی ، راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه

2-حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان و صاعقه

3- جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره

4- تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای

5- عیب ذاتی و یا خود سوزی کالا

6- هر گونه خسارت غیر مستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

7- حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز

8-خسارت هنگام تخلیه و بارگیری_ با پرداخت حق بیمه اضافی و در صورت موافقت بیمه گر قابل خریداری است

9-خسارت ناشی از عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهینامه

10-ریزش ، روندگی ، آبدیدگی ، مگر اینکه ناشی از تحقق خطرات بیمه شده باشد

11- کاهش طبیعی وزن محموله

12- سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت راننده و کمک راننده

13- فقدان کالا

14- تغییر وسیله حمل بدون اخذ موافقت بیمه گر

15 -خسارت وارد به علامت و بسته بندی کالا

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

ماده 386 قانون تجارت :

اگرمال التجاره تلف ياگم شود متصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبود مگراينكه ثابت نمايد تلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه ويا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنها داده اند ويا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريا زيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

ماده 387 قانون تجارت :

درمورد خسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري ) مال التجاره نيز متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبورنمي تواند ازخساراتي كه ممكن بود درصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوزنمايد مگراينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.

ماده 388 قانون تجارت :

متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري اماموركرده باشد. بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است.

ماده 328 قانون مدنی :

هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

پاسخ بدهید